Bijbelse associaties

door Holocaustles Laatste wijziging: 10-05-2018 06:34

Holocaust op zichzelf en de teksten van Herzl en Jabotinsky associëren nadrukkelijk met Bijbelse teksten en voorspellingen. Holocaust is een Bijbels ritueel wat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Joodse cultuur en traditie.

De Holocaust, het vergassen en verbranden van Joden, zoals dat in Auschwitz plaatsvond wordt in ieder geval door premier Netanyahu van Israël tijdens zijn rede in Auschwitz 27 januari 2010 in verband gebracht met de voorspelling van Ezechiël 37. Daarbij suggereert Netanyahu dat in Auschwitz Ezechiël 37 is vervuld:i

 

37:1 De hand des HEEREN was op

mij, en de HEERE voerde mij uit in

den geest, en zette mij neder in

het midden ener vallei; dezelve nu

was vol beenderen.

 

37:11 Toen zeide Hij tot mij:

Mensenkind! deze beenderen zijn

het ganse huis Israëls; ziet, zij

zeggen: Onze beenderen zijn verdord,

en onze verwachting is verloren, wij

zijn afgesneden.

Ezechiël voorspelt ook een (volgende) finale Holocaust. Die vindt plaats in de strijd tegen de “grote verdrukking”. Deze oorlog zal plaatsvinden in het land Israël (Ezechiël 38:9-12;14,16,18-19;39:11) en specifiek op de bergen van Israël (Ezechiël 38:8;39:2,17). De indringers zijn een verbond van buitenlandse natiën vanuit ver in het noorden (Ezechiël 38:6,15). Vanwege het enorme aantal lijken zal de begrafenis zeven maanden lang duren (Ezechiël 39:12). Al het volk des lands zal worden begraven (Ezechiël 39:13).

Deze profetieën uit de Bijbel zijn niet alleen het verhaal van de Bijbel. Het zijn ook realistische verwachtingen van de toekomst omdat Herzl en Jabotinsky en hun groep hun machinaties hebben afgekeken van gitzwarte Katholieke Eind Tijd profetieën om deze voorspellingen met terroristische oogmerk politiek maatschappelijk te (laten) vervullen. Dit kan mede worden afgeleid aan de opzet tot bekering van alle Joden tot het Katholicisme door Herzl en de metafoor van en analogie met “het Armageddon Monster” door Jabotinsky en het kronen van een Rothschild als vorst (associaties wekkend met Ezechiël 44:2-3).

In zijn dagboeken schrijft Herzl Pinksteren 1895 dat hij het Jodenvraagstuk, in ieder geval in Oostenrijk, met hulp van de katholieke kerk wil oplossen:ii

 

 

 

 

 

Ook biedt Herzl het Vaticaan aan een beweging te beginnen voor bekering van Joden tot Christendomiii

 

 

 

 

In zijn boek “the Jewish War Front” schrijft Ze'ev Jabotinsky in 1940 over het belang van de organische rol van de “Jodenjacht” bij de groei en ontwikkeling van “het Armageddon monster”:iv

 

 

 

 

In zijn boek “the Jewish War Front“ schrijft Ze'ev Jabotinsky in 1940 dat het gekheid is te denken dat Duitsers alleen antisemitisme bij bevel laten zien om vervolgens te constateren dat het bevel gegeven moet worden om de “innermost brute” los te laten, en dat de aanwezigheid van het beest daaronder en het veelvoud daarvan, de hoofdzaak is:v

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabotinsky had toen reeds op pagina 6 van zijn boek “the Jewish War Front” geschreven dat de mysterie van massapsychologie voor leken best geïllustreerd kan worden met metaforen en analogieën (waarvan volgens Jabotinsky verschillenden aanwezig zijn in gedachte.... om het licht te laten schijnen op het belang van de organische rol van “Jodenjacht” in de groei en ontwikkeling van het Armageddon monster).vi

Ook in zijn boek “the War And The Jews” gebruikt Jabotinsky het woord “monster” als metafoorvii of analogie.viii Het gehele derde hoofdstuk is gewijd aan “the Monster's Food”, het voer van het Monster. Aan het begin van dit hoofdstuk schrijft Jabotinsky dat het doel van zijn boek is “to press a claim for the inclusion of the Jewish problem in the war aims of the Allied nationsix

 

 

 

 

Bij deze tekst van Jabotinsky mag niet uit het oog verloren worden dat Herzl in zijn dagboeken bepaald heeft dat antisemitische landen de trouwste bondgenoten zijn van de groep van Herzl en Jabotinsky. Ook schrijft Jabotinsky

 

 

 

 

Volgens Jabotinsky in zijn boek “the War And The Jews” is de Oplossing van het Jodenprobleem onmiskenbaar gerechtigd een prominente plaats in te nemen tussen de onvervalste en urgente oorlogsdoelen. Voorts legt Jabotinsky in zijn boek “the War And The Jews” uit dat Nazisme niet heeft kunnen groeien zonder de hulp van antisemitisme, waarvan Herzl bepaalde dat het groeien moest.

 

 

 

 

 

 

Ook schrijft Jabotinsky in zijn boek “the War And The Jews” dat concepten als menselijkheid en gelijkheid geworteld zijn in het hoofd van miljoenen mensen, en een sterke inspanning geleverd moet worden om het beest te laten terugkeren om schoonschip te maken met concepten als “menselijkheid” en “gelijkheid”.x

 

 

 

 

 

Bij dit citaat mag niet uit het oog verloren worden dat bij en tijdens de

oprichtingsvergadering te Basel augustus 1897 van de organisatie van Herzl de filosofie van Rousseau is afgekraakt omdat het “Prinzipienreiterei” was en dat Herzl tegen democratie en voorstander van beperking van mensenrechten is.

Herzl en Jabotinsky schrijven in metaforen en analogieën zoals aanwezig in “onze” gedachte in “ons” geval. De metaforen en analogieën van Herzl en Jabotinsky laten aan de verbeelding niks te wensen over.

Expliciete verwijzingen naar het Armageddon monster en het loslaten van het (innerlijk) beest. Dan daarbij het symbiotische verbond tussen de groep van Herzl en Jabotinsky en de antisemieten, het bewuste losmaken van antisemitisme terwijl het door de Franse Revolutie juist goed ging met Joden in Europa, doet in alle redelijkheid vermoeden dat Herzl en Jabotinsky willens en wetens erop uit zijn geweest de Joden in Europa te benadelen en in vereniging met 'dem Familienrat' de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust los te maken.

De expliciete verwijzingen naar Armageddon en het beest roept associaties op met voorspellingen uit het boek Openbaring, terwijl voorts de Exodus en de Holocaust Bijbelse voorspellingen zijn en de Exodus en Oplossing van het Jodenvraagstuk “war aims” blijken te zijn van de organisatie waaraan Herzl en Jabotinsky leiding gegeven hebben en die te Basel 29-31 augustus 1897 is opgericht door Herzl. Ook de verwijzing van Herzl naar de Vorst die gekroond wordt is naar analogie van de profetieën in Ezechiël waar de Vorst in de poort in het aangezicht van de heer brood eet.

In zijn dagboeken schrijft Theodore kennelijk niet voor niks dat hij dingen “aristocratisch” middels een Rothschild Syndicaat doen wilxi

 

 

 

 

 

i Netanyahu zei: As Ezekiel prophesized: Then He said unto me: These bones are the whole House of Israel. They say, 'Our bones are dried up, our hope is gone; we are doomed.' Prophecy, therefore, and say to them: Thus said the Lord God: I am going to open your graves and lift you out of your graves, O My people, and bring you to the land of Israel" http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2010/pages/address_pm_netanyahu_at_auschwitz_27-jan-2010.aspx.

iiTheodor Herzls Tachebücher, 1895-1904 Drei Bände, Erster Band, Jüdischer Verslag, Berlin, 1922, p 7.

iiiTheodor Herzls Tachebücher, 1895-1904 Drei Bände, Erster Band, Jüdischer Verslag, Berlin, 1922, p 8.

iv Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 6.

v Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 32.

vi Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 6.

viiEen metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij sprake is van een impliciete (onuitgesproken) verlijking, https://nl.wikipedia.org/wiki/Metafoor.

viiiEen analogie is een overeenkomst tussen twee zaken die men als grondslag neemt voor een redenering, https://nl.wikipedia.org/wiki/Analogie.

ixThe War And The Jew, Vladimir Jabotinsky, New York, the Dail Press, burton C. Hoffman, 1942, P 42.

xThe War And The Jew, Vladimir Jabotinsky, New York, the Dail Press, burton C. Hoffman, 1942, P 51.

xiTheodor Herzls Tachebücher, 1895-1904 Drei Bände, Erster Band, Jüdischer Verslag, Berlin, 1922, p 283.

Share |

Permalinks